032 67 35 09 English

Новини

20 февруари 2017

„ЦЛТ” ООД ИНФОРМИРА, ЧЕ НА 20.02.2017 Г. ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД, ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.001-0031-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

В резултат от изпълнение на проекта, „ЦЛТ” ООД закупи високотехнологично оборудване – Машина за лазерно рязане с фибро-лазер,  марка Bystronic, модел BySprint Fiber 3015, на стойност 529 000.00 евро без ДДС, по Договор с избрания доставчик, равностойни на 1 034 634.07  лева, от които 724 243.85 лева БФП.

Закупеното оборудване е доставено, монтирано и пуснато в експлоатация в производствения цех на предприятието, извършено е окончателно плащане към доставчика.

С въвеждане на новата технология в работен режим, „ЦЛТ” ООД  ще подобри целия производствения процес в предприятието.

Ще изгради капацитет за прилагане на иновативните процеси за рязане на метали, осигуряващи екологосъобразна и ресурсноефективна  производствена дейност;

Ще завърши комплексната модернизация с автоматизирани операционни процеси на производствените звена, гарантиращи висока продуктивност, разширяване на производствените мощности, увеличаване на произвежданите обеми, обогатяване на продуктовата листа, намаляване себестойността на детайлите, изрязани с новата лазерна технология;

Новото оборудване, с иновативните си технически и функционални характеристики, ще даде възможност на „ЦЛТ” ООД  за изпълнение на големи поръчки, с висока степен на сложност и в кратки срокове; производство на нови продукти в голямо разнообразяване на асортимента; навлизане в нови пазари с експортна ориентираност и до по-добро пазарно позициониране; предоставяне на нови услуги за лазерно рязане на цветни метали със специфични дебелини за външни фирми.

1 ноември 2016

Информация за тръжна процедура – № BG16RFOP002-2.001-0031-C01

pdficon_small 01 Публична покана – ПМС 160

pdficon_small 02 Изисквания към оферти – ПМС 160

pdficon_small 03 Оферта – ПМС 160

pdficon_small 04 Техническа спецификация – ПМС 160

pdficon_small 05 Методика за оценка – ПМС 160

pdficon_small 06 Декларация ЗУСЕСИФ – ПМС 160

pdficon_small 07 Договор проект ЦЛТ

21 юни 2016

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.001-0031-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 20.06.2016 г. „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0031-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-2.001: Подобряване на производствения капацитет в МСП, Инвестиционен приоритет 2.2.: Капацитет за растеж на МСП, Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет в „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД.
Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца. Проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключва на 20.12. 2017 г. Проектът е на стойност 1 050 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ в размер на 70% – 735 000 лева, се осигурява чрез средства от Европейския съюз; от тях 624 750 лева от ЕФРР и 110 250 лева национално финансиране.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар. Проектът, с оглед специфичните цели предвижда повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез внедряване на технологии за подобряване производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност.

Предвидените инвестиции в настоящия проект: Машина за лазерно рязане с фибро-лазер, 1 брой, представляват етап от последователното изпълнение на фирмената стратегия за развитие, като допълват и надграждат реализираните инвестиционни проекти през последните години. Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет. Чрез инвестиционната подкрепа ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще се установи устойчиво управление на ресурсите; ще се увеличи делът на новите изделия за предприятието, ще се създадат условия за производство на цялостен завършен продукт, с високо постоянно и гарантирано качество и функционални предимства, за който има растящо търсене. Ще се намали себестойността на продукцията; ще се увеличат приходите от продажби, ще се отворят перспективни възможности за нарастване на експорта, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалния капацитет на персонала. По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за постигането на стратегическите цели на организацията.

 

20 февруари 2015

Система за лазерно гравиране FMark

„Център за лазерни технологии“ предлага на българския пазар системи за лазерно гравиране от серията FMark на фирма ООО «ЦЛТ», Санкт Петербург.

Лазерните системи от серия FMark NS се използват за маркиране и гравиране на продукти от всякакъв вид метал (без и с покритие), пластмаси (ABS, PVC, PV, PE, PA и др.), твърди сплави, някои видове керамика, каучук и др.

Лазерните системи от серия FMark NS се предлагат в четири модела: FMark-10 NS, FMark-20 NS, FMark-50 NS, FMark-20Y NS.

Прочетете повече